Este documento establece as Condicións Xerais de Contratación da páxina web https://www.edicionsembora.es/, cuxa finalidade é a compravenda de libros de EDICIÓNS EMBORA, S.L. (en diante, Edicións Embora), con CIF B70472972 e enderezo situado na C/ Galiano, Nº 63, Nº 1 - 15402 Ferrol (A Coruña), por aquelas persoas físicas ou xurídicas (en diante, contratante ou usuario) que manifesten a súa vontade de adquirir os produtos que se poñan á súa disposición na tenda na páxina web https://www.edicionsembora.es/ mediante a solicitude realizada por medios electrónicos, concretamente, a través de internet a través da devandita páxina web propiedade de Edicións Embora.

1. Información e documentación contractual. Aceptación do contrato

As presentes Condicións Xerais de Contratación atópanse permanentemente expostas na páxina web https://www.edicionsembora.es/, propiedade de Edicións Embora, e calquera usuario poderá arquivalas, imprimilas e, polo tanto, ser informado previamente das condicións nas que se efectuará a contratación dos produtos da tenda (en diante, o produto).

Así mesmo, reitéranse as presentes Condicións Xerais xunto co resumo da solicitude concreta -produto/s concreto/s contratados, custo con indicación de impostos se é o caso, gastos de envío, etc.- para a súa aceptación expresa por parte do contratante, facendo clic en “Lin e acepto os termos e condicións”, cada vez que se realice unha solicitude específica a través do sitio web.

Non é tecnicamente posible que a persoa contratante complete a solicitude sen a aceptación das presentes Condicións Xerais. Para que o contratante realice esta aceptación e, polo tanto, realice a solicitude, deberá facilitar os seus datos ao realizar o pedido en https://www.edicionsembora.es/, momento no que acepta as presentes Condicións e a Política de Privacidade do sitio web.

O contratante, mediante a aceptación das presentes Condicións, presta o seu consentimento expreso e sen reservas para que Edicións Embora realice as operacións de cobro necesarias para a adquisición do produto que contrata, autorizando expresamente a Edicións Embora a efectuar os cobros nos medios de pagamento que el mesmo escolleu, ou ingresou desde a zona segura habilitada para tal fin, de acordo coa normativa de servizos de pagamento.

As presentes Condicións Xerais xunto coa solicitude concreta realizada a través de Internet pola persoa contratante –tamén denominadas “Condicións Particulares”– configuran o contido do contrato entre Edicións Embora e a persoa contratante que declare ter capacidade suficiente para contratar e ter lido, entendido e aceptado estas condicións.

Edicións Embora, no momento da contratación e nun prazo non superior a vintecatro horas, enviará a confirmación do pedido realizado ao enderezo electrónico asociado á conta do contratante.

O contratante terá as presentes Condicións Xerais permanentemente dispoñibles na páxina web. Calquera modificación posterior das presentes Condicións Xerais exporase claramente nun lugar de fácil acceso na páxina web https://www.edicionsembora.es/. Toda a documentación anteriormente indicada poderá ser impresa e arquivada pola persoa contratante, podendo solicitarse en calquera momento ao Servizo de Atención ao Cliente, mediante correo electrónico enviado a info@edicionsembora.es; ou chamando ao número de teléfono (+34) 981 355 353.

Calquera solicitude de información, ou reclamación que se considere pertinente, poderá dirixirse ao Servizo de Atención ao Cliente nos datos de contacto identificados no parágrafo anterior. O Servizo acusará recibo da reclamación presentada enviando o correspondente xustificante -co código identificativo correspondente- ao enderezo de correo electrónico que deberá facilitarse ao Servizo de Atención ao Cliente para tramitar a reclamación.

2. Obxecto

Por este contrato, Edicións Embora comprométese a entregar ao contratante o produto que este solicitou a través da páxina web https://www.edicionsembora.es/ a cambio dun prezo determinado e de acordo coas condicións establecidas no este documento.

3. Dereitos e obligacións de Edicións Embora

3.1. Entrega do produto

Edicións Embora comprométese a entregar o produto en perfecto estado no enderezo que o contratante indique no formulario de pedido onde consten as condicións particulares que se engaden a estas condicións xerais. Edicións Embora non se fará responsable dos erros producidos na entrega cando os datos introducidos pola persoa contratante no formulario de pedido non se correspondan coa realidade ou fosen omitidos.

Salvo pacto en contrario das partes, Edicións Embora entregará o produto cedindo á persoa contratante a súa posesión material ou control, sen dilacións indebidas e nos prazos sinalados na páxina web, nun prazo de 5 días desde a celebración do contrato. Se non hai exemplares dispoñibles, a editorial informará ao cliente.

Os artigos adquiridos en https://www.edicionsembora.es/ enviaranse a través de Correos. Coa opción de envío certificado, o pedido terá asignado un número para facilitar o seguimento dos clientes a través da web de Correos.

3.2. Responsabilidade de Edicións Embora

En ningún caso Edicións Embora será responsable de:

  • Erros, atrasos no acceso por parte do contratante á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade de confirmar o pedido ou calquera anomalía que puidese producirse cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede de Internet, causas de caso fortuito ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible máis alá da boa fe de Edicións Embora. En todo caso, Edicións Embora comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e ofrecer todo o apoio necesario ao contratante para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.
  • Erros ou danos causados ​​por un uso ineficiente do produto e de mala fe por parte do contratante.
  • O non funcionamento do enderezo de correo electrónico facilitado pola persoa contratante para enviar a confirmación do pedido.

Edicións Embora ten a responsabilidade absoluta da calidade do produto, aceptando a súa devolución sempre que estes sexan defectuosos ou non cheguen ao contratante en condicións correctas. Neste caso, Edicións Embora asumirá os gastos ocasionados como consecuencia de dita devolución sempre que o contratante comunique este feito, nun prazo máximo de catorce días naturais contados desde a data de entrega e o produto non fose consumido ou alterado. Edicións Embora queda exenta de toda responsabilidade en relación con posibles roturas ou defectos do produto producido despois da súa entrega. Así mesmo, Edicións Embora non terá ningunha responsabilidade en relación con ningún produto que xa fose consumido ou empregado sen ningún tipo de incidencia por parte da persoa contratante que pretenda reclamar.

O contratante, antes de asinar a entrega do pedido, deberá comprobar que o produto se entrega en perfectas condicións, de dar o seu consentimento no momento da entrega, entenderase por ambas partes que o produto foi entregado correctamente e que, polo tanto, o posible deterioro prodúcese despois da entrega.

A persoa contratante renuncia expresamente a reclamar calquera responsabilidade contractual ou extracontractual polos posibles danos ou prexuízos derivados do mencionado anteriormente nesta cláusula. En todo caso, a responsabilidade de Edicións Embora se incumpre o mencionado neste acordo segundo os termos das presentes condicións xerais limitarase á devolución do importe que, no seu caso, puido aboar a persoa contratante en relación ao produto e sempre previa devolución por parte da persoa contratante do produto en cuestión.

O produto contratado dispón da garantía de conformidade prevista na Lei. Se o produto non cumprira co contrato, a persoa contratante poderá optar entre esixir a substitución do produto, ou, no seu caso, a rebaixa do seu prezo ou a resolución do contrato, nos termos legalmente establecidos.

4. Dereitos e obligacións da persoa contratante

4.1. Pago

A persoa contratante comprométese a aboar o importe polo produto efectivamente solicitado na cantidade e forma establecida nestas Condicións.

A presente páxina web conta cun certificado de seguridade SSL (Secure Socket Layer). Este estándar de seguridade permite a transferencia de datos de forma segura e cifrada entre o usuario e a páxina web. Cando se establece unha conexión segura é porque se cumpre o seguinte:

  • O certificado de seguridade garante a autenticidade da web (non é unha web falsa)
  • Cifra a información que se transfire desde o navegador do usuario ata o servidor web onde se aloxa a páxina.

4.1.1. Importe

A remuneración polo produto efectivamente solicitado pola persoa contratante será a indicada no sitio web e a que figure na solicitude concreta da persoa contratante en cada momento (salvo en caso de erro tipográfico ou manifiesto); solicitudes que constituirán as condicións particulares do pedido. O prezo do produto que aparece no sitio web indícase sempre en euros con impostos incluídos.

No caso de ocorrer un erro no prezo do produto solicitado pola persoa contratante, Edicións Embora informaralle o antes posible e daralle a opción de reconfirmar o pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. No caso de que non se puidera contactar coa persoa contratante, o pedido considerarase cancelado e reembolsaranse íntegramente as cantidades que se abonaran, sen dereito a indemnización algunha.

O prezo final completo incluirá: os impostos ou taxas, o importe dos incrementos ou descontos que sexan de aplicación á oferta e os gastos adicionais, como os asociados ao transporte, medios de pago, etc., que se repercutan á persoa contratante, os cales serán expresamente aceptados pola persoa contratante.

Edicións Embora emitirá a factura correspondente ao produto contratado detallando todos os conceptos que a conforman. A persoa contratante consinte expresamente o envío da factura de forma telemática, ao enderezo de correo electrónico proporcionado ao tramitar o pedido. En calquera momento, a persoa contratante pode comunicar o seu desexo de recibir as facturas en soporte papel, mediante comunicación dirixida ao Servizo de Atención ao Cliente.

4.1.2. Formas de pago

A persoa contratante deberá aboar o importe correspondente ao produto contratado mediante algún dos métodos e procedementos de pagamento dispoñibles no sitio web. Edicións Embora só acepta pagamentos realizados mediante pagamento con tarxeta ou Bizum.

A páxina web de Edicións Embora cumpre cos estándares vinculados aos protocolos SSL. Desta forma asegúrase unha transacción segura e privada, garantindo ao cliente que Edicións Embora non poderá acceder nin almacenar ningún dato ofrecido polo cliente á hora de realizar o pago mediante o pago co TPV virtual.

4.2. Desistencia

A persoa contratante, que teña a condición de consumidora conforme á lexislación vixente, pode desistir do contrato realizado en https://www.edicionsembora.es/, sen necesidade de xustificación, no prazo de sete días naturais contados a partir do día da entrega do último dos produtos incluídos no contrato.

Non estará suxeita á desistencia a contratación daqueles produtos que se realicen conforme ás especificacións da persoa contratante e claramente personalizados.

Para exercer o dereito de desistencia, a persoa contratante deberá notificar a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca a: Edicións Embora, na C/ Galiano, Nº 63, Nº 1 - 15402 Ferrol (A Coruña), ou info@edicionsembora.es, indicando que desiste do contrato e proporcionando os seguintes datos: referencia do pedido, data de recepción, nome e apelidos da persoa contratante e o seu domicilio. Asimismo poderá utilizar o modelo de formulario previsto na normativa vixente sobre defensa de consumidores e usuarios. No caso de presentarse o desistimento en papel deberá ir debidamente asinado pola persoa contratante. Para cumprir co prazo, basta con que a notificación sexa enviada antes de que venza o mesmo.

No caso de desistimento por parte da persoa contratante, Edicións Embora devolverá todos os pagamentos recibidos, incluídos –en seu caso- os gastos de entrega (excepción feita dos gastos adicionais resultantes da elección por parte da persoa contratante dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrece Edicións Embora), sen ningunha demora indebida. Dito reembolso efectuarase utilizando o mesmo medio de pago empregado para a transacción inicial, a non ser que se acordara expresamente o contrario. A persoa contratante non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Edicións Embora poderá reter o reembolso ata recibir os produtos ou ata que se presente unha proba de devolución dos mesmos.

A persoa contratante deberá devolver ou entregar directamente os produtos a Edicións Embora, na C/ Galiano, Nº 63, Nº 1 - 15402 Ferrol (A Coruña), sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, a máis tardar no prazo de catorce días naturais a partir da data na que comunique a súa decisión de desistir do contrato. Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos produtos antes de que remate dito prazo. A persoa contratante debe asumir o custo directo da devolución dos produtos. O custo da devolución dependerá da empresa de transporte e/ou mensaxería seleccionada pola persoa contratante para realizar a devolución do produto.

4.3. Responsabilidade da persoa contratante

A persoa contratante asume todos os riscos de deterioro, menoscabo, danos e perda do produto dende o momento no que este fose posto á súa disposición polo terceiro que, por conta de Edicións Embora, realiza a entrega do produto solicitado.

A persoa contratante será responsable da diminución de valor dos produtos resultante dunha manipulación diferente á necesaria para establecer a natureza, as características e, no seu caso, o funcionamento dos produtos.

A persoa contratante comprométese a comprobar o bo estado do produto ante o terceiro que, por conta de Edicións Embora, realiza a entrega do produto solicitado, comprobación que realizará con carácter previo á sinatura do comprobante da entrega efectuada.

5. Resolución

Edicións Embora e a persoa contratante poderán dar por resolto o presente contrato por calquera das causas que se establezan nas leis e en particular polo incumprimento das presentes Condicións Xerais. A resolución do contrato poderá exercitarse contactando coa outra parte en: a dirección postal proporcionada pola persoa contratante ao contratar o servizo, e no domicilio de Edicións Embora, identificando debidamente o contrato que se pretende resolver.

6. Dereitos de autor e marca

Edicións Embora informa que os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web https://www.edicionsembora.es/ están plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Edicións Embora.

Edicións Embora pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e/ou establecer enlaces ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

7. Protección de datos

Os datos proporcionados pola persoa contratante conforme a estas Condicións Xerais serán tratados nos termos estipulados na Política de Privacidade publicada no sitio web.

8. Xurisdición e lei aplicable

As presentes condicións xerais están regradas pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Ferrol, renunciando expresamente a persoa contratante a calquera outro foro que puidera corresponderlle. As persoas consumidoras poden utilizar a plataforma de resolución extraxudicial de litixios, derivados de contratos de compravenda ou prestación de servizos celebrados en liña, accesible a través do seguinte enlace: http://ec.europa.eu/odr.

9. Outros

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O presente contrato realízase únicamente en español. Edicións Embora poderá non exercer algunha dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Edicións Embora.